+420 774 529 960 cprp@celestapraha.cz

Celesta Praha, z.ú., je nezisková organizace založená v r. 2015 za účelem poskytování obecně prospěšných služeb. Seniorům a osobám se zdravotním postižením poskytujeme sociální služby osobní asistence, registrované na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Intenzivní rodinná péče o člověka v seniorském věku (s přidruženým zdravotním znevýhodněním nebo fyzickým či kognitivním handicapem) představuje významnou zátěž pro osobu, jež tuto péči zpravidla poskytuje: péče je časově, psychicky, emočně a fyzicky náročná, aby byla poskytována řádně, vyžaduje komplex odborných znalostí, v případech náročnější péče si pečující zpravidla nevystačí s intuitivními postupy, ale potřebují odbornou pomoc. 

Proto jsme v roce 2020 s podporou fondů EU (OP Zaměstnanost) zahájili činnost Centra pro rodinné pečující, kde poskytujeme individuální i skupinovou podporu rodinným pečujícím, kteří se ocitli v situaci sendvičové generace, a kromě svého zaměstnání a péče o rodinu musí zajistit také náročnou péči o své blízké.

Provoz Centra byl do dubna roku 2022 financován ze zdrojů OP Zaměstnanost. V roce 2022 byla činnost Centra finančně podporována MHMP z dotace Programu podpory v oblasti zdravotnictví, od r. 2023 z Programu v oblasti rodinné politiky. Na rok 2023 jsme také získali část prostředků na realizaci programů pro rodinné pečující z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí -VÚA, částečně provoz financujeme také z vlastních zdrojů. Naším záměrem je zajistit kontinuitu Centra a udržet jeho provoz v potřebném rozsahu.  

  

Název projektu: Psychorelaxační programy a poradenství pro rodinné pečující v Praze

Období realizace projektu: 1. 1. 2023– 31. 12. 2023

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

Dotace z programu na podporu rodinné politiky HMP je využívána na zajištění spolufinancování provozu centra v roce 2023, konkrétně na náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním individuálního poradenství a psychosociální a motivační podpory ve skupinových programech (celodenní psychorelaxační setkání).

Aktivity projektu jsou spolufinancovány z grantového Programu v oblasti rodinné politiky MHMP.

 

Aktivně a bezpečně ve stáří V

Období realizace: 1. 1. -31. 12. 2023

Cílem projektu je osvěta a informovanost seniorů a rodinných pečujících o seniory vedoucí k osvojení a praktickému využívání znalostí a k dodržování pravidel v oblasti zdravého, bezpečného a aktivního života. Projekt se skládá z několika modulů, z nichž jeden je zaměřen na podporu činnosti Centra pro rodinné pečující. Finanční podpora je využívána mj.  na realizaci webinářů pro neformální pečující o seniory, jejich psychosociální podporu a informovanost v oblasti domácí péče.

Aktivity projektu jsou realizovány z Programu na podporu veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

  

Název projektu: Celesta Praha – Centrum pro rodinné pečující

Období realizace projektu: 1. 2. 2022– 31. 12. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

Centrum pro rodinné pečující poskytne v roce 2022 intenzivní a systematickou podporu při společné práci na individuálním plánu podpory alespoň 40 neformálním pečujícím, a prospěje tak nejen jim, ale i jejich rodinám a blízkým, jimž poskytují péči.

V Praze tak díky projektu bude i nadále fungovat prostor pro síťování neformálních pečujících, pro sdílení zkušeností, dobré praxe apod., a zároveň prostor pro mezioborovou, zdravotně sociální spolupráci při podpoře rodinné péče. Díky projektu posílíme edukaci pečujících ve zdravotních aspektech péče o své rodinné příslušníky závislé na péči. 

Aktivity projektu jsou spolufinancovány z grantového Programu podpory v oblasti zdravotnictví MHMP.

 

Centrum pro rodinné pečující v Praze

Číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011287

Období realizace projektu: 1.8.2019 – 30. 4. 2022

Cílová skupina projektu: neformální pečující z Hl. m. Prahy

 

Projekt se zaměří na podporu neformálních pečovatelů, jejich provázení péčí, koordinaci sdílené sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče a jeijich psychosociální podporu.

K tomuto účelu vznikne v lednu 2020 v Praze 3 Centrum pro rodinné pečující, které se bude orientovat na specifické potřeby osob pečujících o seniory závislé na péči druhé osoby. Této cílové skupině poskytneme individuální podporu i možnost zapojit se do skupinových workshopů a psychorelaxačních setkání.

Projekt je financován z OP Zaměstnanost z prosředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.